Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu "Soft4security.sk"

1. Úvodní ustanovení 1.1


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím Soft4security, s.r.o., Dunajská 8, 81101 Bratislava, IČO: 46355707, DIČ: SK2023379325, zapsaným v OR Okresního soudu v Bratislava, oddíl Sro, vložka č. 77124 / B, (dále jen "prodávající") a zákazníkem (dále jen "kupující") při prodeji a koupi zboží výhradně prostřednictvím internetového obchodu "soft4security". Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Kupní smlouva / objednávka

2.1 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká kompletním vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na stránce www.soft4security.sk (dále jen "objednávka"). Objednávku odesílá kupující prodávajícímu.

2.2 Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • název, množství a cenu objednaného zboží
 • způsob dopravy a způsob platby za zboží
 • kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení / název firmy, přesná a úplná adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, v případě firmy i IČO, DIČ)
 • přesnou dodací adresu
 • souhlas s obchodními podmínkami

2.3 Objednávka, která neobsahuje údaje nezbytné pro dodání zboží, nebude akceptována.

2.4 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

2.5 Potvrzení objednávky provede prodávající zasláním zprávy o akceptování a potvrzení objednávky kupujícímu na email, který zadal v objednávce.

3. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

3.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Žádost o odstoupení od smlouvy musí být podána písemně na email obchod@soft4security.sk nebo poštou na adresu sídla firmy: Soft4security, s.r.o., Dunajská 8, 81101 Bratislava. V opačném případě odstoupení od smlouvy není platné.

3.2 Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

3.3 Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy:

 • zboží vrátit prodávajícímu kompletní, nepoužité, nepoškozené, v původním, nepoškozeném obalu
 • zboží spolu s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou) je třeba zaslat na adresu sídla firmy prodávajícího doporučeně a pojištěné (prodávající neručí í za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží posláno na dobírku nebude převzato.
 • zboží jako software, program, je postačující vrátit napsáním emailu, kdy do 15 dní Vám vrátíme peníze na vámi zadaný účet, který uvedete ve formuláři o vrácení zboží.

3.4 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

3.5 Prodávající je povinen při odstoupení kupujícího od smlouvy:

 • převzít zboží zpět / pokud není zaslán na dobírku /
 • vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží na bankovní účet nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ale nejdříve po obdržení nepoškozeného a neporušeného zboží.

3.6 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího a určený zvlášť pro jednoho kupujícího (pokud jde o šperk zhotovený dle požadavků kupujícího).

4. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

4.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.), Nebo se objednané zboží již nevyrábí, nedodává nebo pokud výrobce uvede na trh nové verze produktů, popřípadě i když se výrazným způsobem
změní nákupní cena zboží. V případě, že nastane taková situace, prodávající okamžitě kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu zaplacená částka převedena na jeho žádost zpět na jeho účet ve lhůtě 5 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Doprava a způsob doručení

5.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím České pošty. Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Cena za poštovné a balné je uvedena již při vystavování objednávky.

5.2 Zboží je během přepravy pojištěn pro případ poškození a ztráty, přičemž toto pojištění je zahrnuto v ceně dopravy uvedené v předchozím článku.

5.3 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším čase, obvykle od 3 až 10 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího (v případě bezhotovostní úhrady kupní ceny).

5.4 Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

5.5 Dodané zboží zůstává do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

5.6 V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

6. Platební podmínky

6.1 Ceny zboží uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

6.2 Kupující je povinen uhradit cenu objednaného zboží jedním z následujících způsobů:

 • bankovním převodem - na účet prodávajícího, číslo účtu: 2800770969/8330, SK94 8330 0000 0028 0077 0969
 • platbou na dobírku
 • platbou prostřednictvím paypall

6.3 Bezhotovostní platbu je třeba provést předem. Na základě objednávky bude kupujícímu vystavena a emailem zaslána faktura, na jejímž základě platbu provede. Jako variabilní symbol je uvedeno číslo faktury. Originál faktury bude zaslán kupujícímu spolu s objednaným zbožím.

7. Další smluvní podmínky

7.1 Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

7.2 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží.

7.3 Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

8. Osobní údaje

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, které mu poskytnou v objednávce. Prodávající se zavazuje získané osobní údaje nezveřejňovat, neposkytovat třetím osobám a chránit je před zneužitím.

8.2 Odesláním objednávky kupující uděl uje prodávajícímu ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím.
Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího a dále právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na odpis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice.

9.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.11.2017

 

 

 

 

Co v našich produktech G DATA najdete

Antivirus

Technologie CloseGap. Maximální ochrana pomocí proaktivní ochrany a databáze virových vzorků.

BankGuard

G DATA BankGuard 2.0 zajišťuje online platební transakce - bez potřeby instalace dodatečné aplikace.

Firewall

Bezpečný Firewall. Monitoruje všechny příchozí i odchozí spojení, chrání před DoS útoky, detekcí portů apod.

Monitoring souborů

Monitorování chování souborů. Chrání Vás před zcela novými viry.

Antispam

Integrovaná ochrana před nevyžádanou poštou. Modul pro Microsoft Outlook a POP3 a IMAP účty.

OS LINUX

Antivirus pro Linux - pracovní stanice s operačním systémem Linux jsou chráněny také.

MailSecurity

Modul MailSecurity je nezávislý na typu mailového serveru a pracuje na principu síťové brány.

Centralizovaná záloha

Modul pro centralizovanou zálohu klientských dat pomůže před rizikem ztráty dat, zálohuje data klientských stanic pravidelně a plně automaticky.

PatchManagement

Udržujte nainstalované aplikace neustále aktualizovány pomocí centrální distribuce aktualizací a bezpečnostních záplat.

Vzdálená správa

Vzdálená správa je možná z kteréhokoliv místa pomocí webrozhrania - dokonce i z mobilních zařízení.

ActiveDirectory

Podpora ActiveDirectory pro přenos existujících skupin a automatizování instalace klientů.

Centrální správa mobilů

Centrální správa mobilních zařízení s OS Android spolu s ochranou proti krádeži, kontrolou aplikací, telefonního seznamu, blokováním hovorů apod.